Karn Sharma

Rahul Kaushik

Karn Sharma RCB Player