Tag: Shaurya Chakra

The only survivor of the Chopper Crash Varun Singh passed away

Delhi: Captain Varun Singh, the only survivor of the accident of the…

Rahul Kaushik Rahul Kaushik