Tag: Salman Khan Security

BREAKING: Shots fired at Salman Khan’s Mumbai Residence

NEW DELHI: On Sunday, April 14th, Bollywood superstar Salman Khan found himself…

Rahul Kaushik Rahul Kaushik