Tag: Pasi Harshit

Meet Pasi Harshit Lucknow-based percussionist

LUCKNOW: Pasi Harshit is a Lucknow-based percussionist and has been Creating covers…

Rashika Sharma Rashika Sharma